Found 3 people matching Painter:

Fang Congyi

Fang Congyi

Fang Congyi, courtesy name as Wu'ou, sobriquet as Fanghu, Bumang Daoren, Jinmen Yuke and Guigu... more »

Zena Assi

Zena Assi

Zena Assi is a Lebanese Painter. An ALBA Académie libanaise des beaux-arts graduate, Assi lives... more »

Zha Shibiao

Zha Shibiao

Zha Shibiao was a landscape painter and calligrapher from Anhui, China. He was affiliated with... more »